زنان

دپوهنی وزارت د ښځینه کارکوونکو دظرفیت لوړولوروزنیز ورکشاپ د پایلی محفل

دپوهنی وزارت د ښځینه کارکوونکو دظرفیت لوړولوروزنیز ورکشاپ چی دیونسکو سازمان په مالی مرسته او د تطبیق چاری دپوهنی وزارت لخوا د ۱۳۹۵ کال د لیندی د میاشتی په ۱۷ نیټه د ښاغلی اسدالله محقق جهانی د نصاب معین او د پوهنی وزارت سرپرست لخوا دیو محفل په ترڅ کی …

Read More »