جوانان

دځوانانو اړتیاوی او دهیواد ‍‍په پرمختګ کی د هغوی ونډه

ځوانان د افغانی ټولنی یوه مهمه برخه جوړوی. دا ټولنه له بی شمیره ستونزو سره مخامخ ده او د ۱۹۷۸ کال راهیسی زیات کړاونه زغمی په تیره بیا د ځواناننو قشر چی له بده مرغه دهیواد په پرمختګ کی له ونډی اخیستلو څخه بی برخی شویده. په حقیقت کی هغوی …

Read More »