Home / فعالیت‌ها / ارتباطات

ارتباطات

حق دسترسی شهروندان به اطلاعات

حق دسترسی شهروندان به اطلاعات حق دسترسی به اطلاعات در اوایل سال ۱۹۴۸ با اشتراک ۵۱ کشور عضو ملل متحد در جینوا به تصویب رسید. بر مبنای این اصل تمام دولت ها موظف هستند تا اطلاعات لازم را برای شهروندان شان مهیا سازند، و هر فرد حق در یافت، جستجو …

Read More »

کنفرانس عمومی سازمان یونسکو (پیکر تصمیم گیری مستقل)

کنفرانس  عمومی پیکر  مستقل سازمان جهانی یونسکو بوده که کلیه کشور های عضو را هر دو سال یکبار گردهم میآورد و پیرامون مسایل نهایت مهم و سازنده سازمان  بحث و گفتگو نموده و تصامیم اخذ میگردد. جلسات قبلی آن در سال ۱۹۴۷ در مکسیکو در ۱۹۵۰ در فلورانس و در …

Read More »