Home / گزارش‌ها / سفرها / گزارش سفر جلالتمآب اسدالله حنیف بلخی وزیر معارف جمهوری اسلامی افغانستان جهت اشتراک در دوازدهمین اجلاس عمومی سازمان آموزشی، علمی، و فرهنگی کشور های اسلامی

گزارش سفر جلالتمآب اسدالله حنیف بلخی وزیر معارف جمهوری اسلامی افغانستان جهت اشتراک در دوازدهمین اجلاس عمومی سازمان آموزشی، علمی، و فرهنگی کشور های اسلامی

 http://moe.gov.af/fa/page/14144

۲۳ الی ۲۷ نومبر – جمهوری آذربایجان باکو – ۲۰۱۵

آیسیسکو سازمانی است همانند یونسکو ولی فقط در سطح کشور های اسلامی فعالیت دارد و هر سه سال یکبار کنفرانس عمومی خود را دایر می کند. یازدهمین کنفرانس آن در شهر ریاض عربستان سعودی و دوازدهمین کنفرانس آن در شهر باکو جمهوری آذربایجان دایر گردید. آیسیسکو دارای یک مدیر کل، رئیس اجرایی ، و چندین بخش است.

جمهوری اسلامی افغانستان درسال ۲۰۰۳ عضویت سازمان آیسیسکو را حاصل نموده و از مدتی بدینسو در سازمان های یونسکو و آیسیسکو نماینده دایمی ندارد. نماینده جمهوری اسلامی افغانستان در سازمان های یاد شده که از جانب وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان تعین می گردد از مدتی بدینسو بدون توظیف شخص، باقی مانده است که در هر دو مورد فعالیت ها را پیگیری نتوانسته است. در کنفرانس کنونی در فهرست بورد اجرائیوی از نماینده افغانستان اسمی برده نشده است، آرزومند است که وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان و مقامات کشورمان به این موضوع توجه نمایند.

در کنفرانس کنونی از پنجاه ودو کشور اسلامی نمایندگان به سطح وزرای معارف و یا معینان وزرای تعلیم و تربیه اشتراک نموده بودند، چنانچه در بورد اجرایی نمایندگان کشور ها اشتراک نموده بودند که وزارت معارف جمهوری اسلامی افغانستان در این کنفرانس دعوت شده بود و به تاریخ ۲۳ – ۲۴ نومبر آقای علی الله امیری یکتن از دستیاران وزیر معارف جمهوری اسلامی افغانستان را به حیث نماینده غرض اشتراک در اجلاس بورد اجرائیوی فرستاده شده بود، چنانچه جلالتماب اسدالله حنیف بلخی  وزیر معارف جمهوری اسلامی افغانستان  به تاریخ ۲۶-۲۷ نومبر غرض اشتراک در اجلاس عمومی سازمان آیسیسکو به جمهوری آذربایجان سفر نموده و در اجلاس های مربوطه اشتراک نمودند.

کنفرانس عمومی سازمان آیسیسکو ساعت ۱۰ صبح روز پنجشنبه مورخ ۲۶ / ۱۱ / ۲۰۱۵ در یکی از سالون های هوتل آبشرون ماریوت شهر باکو با حضور وبیانیه الهام علییف رئیس جمهور آذربایجان افتتاح گردید، موصوف در بیانیه افتتاحیه خویش از سازمان یاد شده حمایت کشورش را اعلام نموده نکته مهم آن ادعای ارضی میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان را در منطقه نگورنو قره باغ یاد آور شده و آنرا از حقوق حقه مردم آذربایجان خواند. موصوف پس از سخنرانی مفصل در رابطه به فعالیت های تعلیمی و تربیوی مدال افتخاری روی سینه  آقای عبدالعزیز بن عثمان التویجیری تعلیق کرد، قابل یاد آوری است که در این اجلاس خانم مهربان، بانوی اول جمهوری آذربایجان که سفیر افتخاری سازمان های یونسکو و آیسیسکو می باشد در پهلوی رئیس جمهور آن کشور در این محفل حضور داشت. چنایجه مدیر کل سازمان آیسیسکو نیز سخنرانی نموده در پهلوی یاد آوری از فعالیت های سازمان آیسیسکو و تصامیم بورد اجرائیوی از موقف یاد شده جمهوری آذربایجان، حمایت سازمان آیسیسکو را اعلام کرد.

پس از برنامه افتتاحیه، رئیس جمهور با روسای هیأت های اشتراک کننده در سالون دیگری عکس دسته جمعی گرفت.

پس از مرخص شدن رئیس جمهور آذربایجان و همراهانش بخش دوم کنفرانس آغاز شد که در شروع رئیس یازدهمین دور کنفرانس آقای محمد عبدالعزیز بن محمد العوهلی معین وزارت تعلیم و تربیه  کشور عربستان سعودی سخنرانی کرد. پس از آن نوبت سخنرانی به رئیس کنونی مجلس آقای ابوالفاز گراییف وزیر توریزم و فرهنگ آذربایجان داده شد، سپس خانم آمنه نماینده سازمان همکاری های اسلامی به نمایندگی از رئیس آن سازمان سخنرانی کرد، چنانچه سخنران بعدی دکتور ابوبکر دکوری رئیس بورد اجرایی سازمان آیسیسکو بود.

سپس نوبت سخنرانی به روسای هیأت اشتراک کننده رسید که اولین سخنران در این کنفرانس جلالتماب اسد الله حنیف بلخی وزیر معارف افغانستان بود، که در پیوست متن سخنرانی وزیر معارف جمهور اسلامی افغانستان ارسال می گردد. متعاقبا وزرای معارف جمهوری اسلامی ایران، جمهوری اسلامی پاکستان و دولت قطر بیانیه هایشان را ایراد نمودند.

از ساعت ۲ الی ۴ بعد از ظهر غرض صرف غذا و ادای نماز وقفه اعلان شد چون قبلا موعد ملاقات وزیر معارف جمهوری اسلامی افغانستان با وزیر تعلیم و تربیه جمهوری آذربایجان تعین شده بود که غرض ملاقات به ساختمان وزارت تعلیم و تربیه آذربایجان رفته و ملاقاتی را در دفتر کار وزیر تعلیم و تربیه آذربایجان انجام دادند که ضمن صحبت وزیر معارف جمهوری اسلامی افغانستان تقاضای بورس های تحصیلی و همکاری آن کشور را در راستای تعلیم و تربیه محصلان افغان در بخش تعلیمات تخنیکی ومسلکی نمودند که بالمقابل وزیر تعلیم و تربیه جمهوری آذربایجان موضوع را پذیرفته و توافق شد تا به گونه رسمی وزارت معارف جمهوری اسلامی افغانستان از مجاری دیپلوماتیک موضوع را پیگیری نماید، قابل یاد آوری است که در این ملاقات آقای محمد تقی خلیلی سفیر جمهوری اسلامی افغانستان مقیم باکو و آقای روفی کارمند سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در باکو نیز حضور داشتند. ( این گزارش به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان ضمن نامه رسمی با تذکر مطلب یاد شده ارسال خواهد شد).

در جلسه بعد از عصر اولین روز کنفرانس، در آغاز لوحات یادگاری که از طرف سازمان آیسیسکو تهیه شده بود به برخی از اعضای اجرایی سازمان یاد شده طی مراسمی سپرده شد، سپس نوبت سخنرانی هیآت های اشتراک کننده آغاز شد که در این بخش نیز مجموعا ۲۹ تن از روسای هیأت های اشتراک کننده بیانیه های شان را ایراد نمودند. شام همین روز دعوت رسمی از جانب آقای ابوالفاز گراییف وزیر توریزم و فرهنگ آذربایجان که ریاست این کنفرانس را بعهده داشت، دعوتی در سالون گلستان ترتیب یافته بود که هیأت افغانی با آقای محمد تقی خلیلی سفیر جمهوری اسلامی افغانستان مقیم باکو در این دعوت اشتراک نمودند.

قابل تذکر است  که در حاشیه این محفل ملاقاتی با آقای محمد عبدالعزیز بن محمد العوهلی معین وزارت تعلیم و تربیه کشور عربستان سعودی نیز صورت گرفت، موصوف از تقاضای وزارت تحصیلات عالی افغانستان مبنی بر سفر خانم فریده مومند وزیر تحصیلات عالی جمهوری اسلامی افغانستان به کشور عربستان سعودی  و موافقت آن کشور به تخصیص بورس های تحصیلی به محصلان افغان خبر داد. چنانچه ضمن صحبت همکاری وزارت تعلیم و تربیه عربستان را برای تربیه معلمین و آموزش محصلان در بخش های تعلیمات تخنیکی و مسلکی، آمادگی کشور خویش را ابراز داشت و توافق صورت گرفت تا این مطلب از مجاری دیپلوماتیک پیگیری شود.

 در دومین روز کنفرانس ساعت ۱۰ صبح روز جمعه مورخ ۲۷ نومبر اشتراک کننده گان کنفرانس به مرکز حیدر علییف برده شدند که در آنجا گوشه ای از ثقافت و فرهنگ مردم آذربایجان و زندگی رئیس جمهور پیشین آن کشور به نمایش گذاشته شده بود. سپس به مسجد بزرگی که به اسم حیدر علییف نام گذاری شده بود، مشارکین کنفرانس جهت افتتاح مسجد و ادای نماز جمعه برده شدند. پس از آن به هوتل آبشرون محل برگزاری کنفرانس انتقال یافتند.

در یک موعد از قبل تعین شده وزیر معارف جمهوری اسلامی افغانستان با آقای عبدالعزیز بن عثمان التویجیری مدیر کل سازمان آیسیسکو ملاقات نمود، که در آن روی تعین نماینده بورد اجرایی از جانب افغانستان تاکید صورت گرفت چنانچه موصوف وعده سپرد که تا سایر فعالیت های تعلیمی و تربیوی و برنامه های که وزارت معارف جمهوری اسلامی افغانستان به آن نیاز دارد، از طریق مجاری دیپلماتیک رسماً به سازمان یاد شده نگاشته شود.

در آخرین اجلاس کنفرانس یکبار دیگر روی تصامیم بورد اجرایی تاکید صورت گرفت که در این کنفرانس تغیر نشان سازمان آیسیسکو، برنامه های تعلیم از راه دور، تمدید معیاد خدمت مدیر کل سازمان آیسیسکو، و معرفی ویب سایت جدید سازمان یاد شده و سایر فعالیت های که در بورد اجرایی روی آن تصمیم اتخاذ شده بود مورد تایید قرار گرفت که بدین ترتیب برنامه کنفرانس پایان یافت.

 قابل تذکر است که جلالتمآب اسد الله حنیف بلخی وزیر معارف جمهوری اسلامی افغانستان ملاقات های جداگانه با وزیر تعلیم و تربیه دولت قطر، وزیر دولت در امور تعلیم و تربیه جمهوری مالدیف، معین وزارت تعلیم و تربیه سلطنت عمان، معین تعلیم و تربیه دولت امارات متحده عربی انجام دادند.

در پیوست عکس های از اشتراک هیآت افغانی در کنفرانس و ملاقات های یاد شده را می بینید.

About admin

Check Also

محترم محمد شاکر حبیب یار سکرتر جنرال کمیسیون ملی یونسکو و آیسیسکو- افغانستان در مجتمع وزرا آسیا پسیفیک اشتراک ورزید

محترم محمد شاکر حبیب یار سکرتر جنرال کمیسیون ملی یونسکو و آیسیسکوی افغانستان به نماینده …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *